StateOS kasutamise tüüptingimused

  Mõisted
 1. StateOS – personaalsete teavituste ja reklaami (teenused) vahendamise platvorm, mille kasutajatele mõeldud rakendus on kättesaadav App Store ja Google Play keskkondades.
 2. Teenus – elektroonne teavitus või reklaam
  1. Teavitus – informatsioon, mille abil soovib teenusepakkuja hoida kasutajat informeerituna ning vajadusel juhendada edasiste tegevuste osas. Üldjuhul on tegemist olukorraga, mil teavitus on seotud kasutajajuba tarbitava toote või teenusega ning on eelkõige kasutaja huvidest lähtuv (näiteks: Leitud on kliendikaart Teie nimele ..., Teile on väljastatud uus ravimiretsept ...).
  2. Reklaam – informatsioon, mille abil soovib teenusepakkuja tutvustada kasutajale tooteid ja teenuseid eesmärgiga saada uusi kliente ja tarbimisi ning on eelkõige teenusepakkuja huvidest lähtuv (näiteks: Hea klient, anname teada, et nüüd pakume lisaks interneti teenusele ka TV teenust ..., Avasime uue kaupluse aadressil ...).
 3. Rakendus – kasutajale mõeldud liides StateOS platvormil vahendatavatele teenustele ligipääsuks ja tarbimiseks.
 4. Kasutaja - StateOS füüsilisest isikust klient, kes on nõustunud StateOS kasutamise tüüptingimustega, isikuandmete töötlemise ning privaatsuspoliitikaga ning on rakendusse sisenemisega loonud endale personaalse kasutajakonto.
 5. Kasutajakonto – personaalne kasutaja liikmelisus ja sellega seonduv informatsioon, mis on sisestatud StateOS andmebaasi.
 6. Teenusepakkuja – StateOS platvormi vahendusel elektroonseid teenuseid pakkuv avalik-, äri- või kolmanda sektori organisatsioon, kes on nõustunud StateOS kasutamise tüüptingimustega, isikuandmete töötlemise ning privaatsuspoliitikaga ning kehtestab oma teenuste ulatuses iseseisvalt teenustingimused, isikuandmete töötlemise põhimõtted ning privaatsuspoliitika.
 7. Mobiil-ID / Smart-ID – kasutaja turvalist tuvastamist võimaldav elektroonse identifitseerimise lahendus (lisainfo aadressil: https://www.id.ee).
 8. X-Road – vabavaraline tehnoloogia turvaliseks andmevahetuseks erinevate infosüsteemide vahel (https://x-road.global).
 9. Haldaja - StateOS platvormi omav ja haldav organisatsioon Stateos OÜ (Eesti äriregistri kood: 14917624), aadress: Keevise 10, Tallinn, Eesti; e-post: info@stateos.com ja koduleht: www.stateos.com.
 10. Üldtingimused
 11. StateOS vahendab kasutajatele teenusepakkuja teenuseid käesolevate tüüptingimuste ja isikuandmete töötlemise- ning privaatsuspoliitika alusel.
 12. StateOS rakenduse kasutamine toimub Stateos OÜ antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on kasutajale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis haldaja kõrvaldab need esimesel võimalusel, kuid tuleb arvestada, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning haldaja ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta haldaja kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et StateOS rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui kasutaja rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.
 13. Teenuste vahendamine toimub põhimõttel, et kõikidele kasutajatele on automaatselt avatud kõikide liitunud ja tulevikus liituvate teenusepakkujate teenused ja kõik teenusepakkujad saavad pakkuda oma teenuseid kõikidele kasutajatele. Kasutajatel on rakenduse vahendusel võimalus loobuda konkreetse teenusepakkuja ühest või enamast teenusest, mille tulemusel ei ole sellel teenusepakkujal edaspidi võimalik konkreetsele kasutajale teenust või teenuseid pakkuda. Näiteks kasutaja sulgeb konkreetsele teenusepakkujale võimaluse saata reklaami, aga jätab võimaluse saata teavitusi. Kasutaja saab oma otsust rakenduse vahendusel korduvalt muuta.
 14. Haldaja aktsepteerib kasutajate autentimise vahenditena kõrge turvalisuse tasemega elektroonilise identifitseerimise vahendeid (Mobiil-ID, Smart-ID) või nende alusel StateOS’is loodud tuletatud autentimise lahendusi.
 15. Kasutajate autentimise ja autoriseerimise logi säilitatakse vähemalt kolm (3) aastat. Haldajal on õigus pikendada autentimise ja autoriseerimise logi säilitamist.
 16. StateOS kasutamine ja teenused on kasutajale üldjuhul tasuta, v.a need, mille osas on tasu eraldi määratud või õigusaktiga kehtestatud. StateOS lahenduse tasulised lisavõimalused avaldab haldaja hinnakirjas või vahetult teenuse kasutamise käigus.
 17. Teenuse pakkumiseks vajalik andmevahetus StateOS platvormi ja teenusepakkujate infosüsteemide vahel toimub X-Road tehnoloogiale baseeruvate andmevahetuskihtide vahendusel.
 18. StateOS rakendus on kättesaadav mitmekeelsena, teenuste sisu keele otsustab teenusepakkuja.
 19. StateOS lahenduse majutamiseks kasutatakse zone.ee ja digitalocean.com hostingu pakkujate teenuseid.
 20. Kasutaja õigused ja kohustused
 21. StateOS rakenduse kasutamiseks peab kasutaja installeerima tarkvara ja nõustuma StateOS kasutamise tüüptingimustega, isikuandmete töötlemise ning privaatsuspoliitikaga. Kasutaja kinnitab nõustumist rakendusse sisenemisega.
 22. StateOS rakendusse sisenemisega luuakse kasutajale personaalne kasutajakonto, mis koosneb kasutaja profiilist (nimi, isikukood), kontaktandmetest (telefoninumber, e-posti aadress), autentimise ja autoriseerimise andmetest, volitustest, tarbitud teenustest, eelistustest ning teenuste tarbimisega seonduvast statistikast ja meta andmetest.
 23. Kasutaja kinnitab, et on teadlik, et teenusepakkuja saab personaalsete teenuste pakkumiseks kontrollida eelnevalt isikukoodi, telefoni numbri või e-maili aadressi alusel, kas isik on StateOS kasutaja ning kas kasutaja on teenusepakkuja teenusest keeldunud või mitte.
 24. Kasutaja kinnitab rakendusse sisenemisega, et teenusepakkujad võivad talle StateOS vahendusel pakkuda teenuseid ehk saata teavitusi ja reklaami ilma selleks eelnevalt eraldi kasutaja nõusolekut küsimata (vaata punkt 10).
 25. Kasutajal on rakenduse vahendusel võimalus loobuda konkreetse teenusepakkuja ühest või enamast teenusest, mille tulemusel ei ole sellel teenusepakkujal edaspidi võimalik konkreetsele kasutajale teenust või teenuseid pakkuda. Kasutaja saab oma otsust rakenduse vahendusel korduvalt muuta.
 26. Kasutaja vastutab StateOS vahendusel pakutavate teenuste eesmärgipärase kasutamise eest ning hoidub kahjustamast riigi ja kolmandate isikute huve. StateOS kasutaja järgib talle lepinguga pandud kohustusi ning tegutseb vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 27. Kui kasutaja on avastanud StateOS kasutamise käigus asjaolu mistahes osapoolte huvide kahjustamiseks või tal on tekkinud kahtlus sellise asjaolu tekkimise võimalikkusest, on ta kohustatud viivitamatult teavitama sellest haldajat aadressil help@stateos.com, internetis aadressil www.stateos.com või kasutaja rakenduse vahendusel.
 28. StateOS mitte-eesmärgipärane kasutamine, valeandmete esitamine või mistahes muu tegevus, mille eesmärk on kahjustada haldaja ja/või teenusepakkuja huve või häirida nende toimimist ja/või on vastuolus kehtivate õigusaktidega, käsitletakse õigusrikkumisena. Haldajal on õigus peatada kasutaja ligipääs StateOS’ile, kui rikkumine on toimunud või tegemist on rikkumise ennetamisega.
 29. Kasutajal on StateOS rakendusest võimalik välja logida, teenuste pakkumine reaalajas peatub. Teenuste reaalaja tarbimise jätkamiseks tuleb kasutajal uuesti rakendusse siseneda.
 30. Kasutajal on õigus taganeda käesolevast leppest StateOS rakenduse vahendusel deaktiveerides oma konto või saates selleks digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus aadressile help@stateos.com.
 31. Teenusepakkuja õigused ja kohustused
 32. StateOS vahendusel teenuste pakkumiseks peab teenusepakkuja nõustuma StateOS kasutamise tüüptingimustega, isikuandmete töötlemise ning privaatsuspoliitikaga. Teenusepakkuja kinnitab nõustumist https://www.stateos.com lehel teenusepakkujaks registreerimisega.
 33. Teenusepakkuja organisatsioon tuvastatakse Eestis vastavalt X-Tee (https://x-tee.ee) liikmelisusega või eraldi protseduuriga.
 34. Teenusepakkujale luuakse teenusepakkuja konto ning avatakse võimalus StateOS platvormi vahel kasutajatele teenuseid pakkuda.
 35. Teenusepakkujale mõeldud juhendid ja abimaterjalid on kättesaadavad aadressil https://www.stateos.com
 36. Kui teenusepakkujal on kõhklusi või küsimusi teavituste ja reklaami teenuste sisu eristamisel, siis pöördub ta segaduste vältimiseks enne teenuse pakkumist haldaja esindaja poole.
 37. Teenusepakkuja vastutab teenuse sisu õigsuse ja seaduslikkuse eest.
 38. Teenusepakkuja saab personaalsete teenuste pakkumiseks kontrollida eelnevalt isikukoodi, telefoni numbri või e-maili aadressi alusel, kas isik on StateOS kasutaja ning kas kasutaja on teenusepakkuja teenusest keeldunud või mitte.
 39. Teenusepakkuja tagab, et tal on põhjendatud huvi (näiteks tegemist on olemasoleva kliendiga, potentsiaalse kliendiga, kes on avaldanud soovi kliendiks saada, kliendimängus osalejaga vms) kontrollimaks, kas soovitud isik on StateOS kasutaja või mitte ning välistab juhuslike sisendite alusel või muud mitte teenuse pakkumise eesmärgil teostatavad päringud.
 40. Teenusepakkuja saab kasutajale pakkuda teenust seni kuni kasutaja keeldub teenusepakkuja teenusest.
 41. Teenusepakkuja tasub teenuste vahendamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis on kättesaadav haldaja kodulehel.
 42. Teenusepakkuja välistab, et ta pakub teavituse teenuse raames kasutajale reklaami. Kasutajale võib reklaami pakkuda vaid reklaamiks ette nähtud teenuses, millest kasutaja saab eraldi keelduda. Tingimust rikkudes on haldajal õigus esitada teenusepakkujale leppetrahv summas kuni 100 EUR teavitus, korrutades see kasutajate arvuga, kelle puhul reeglit rikuti.
 43. Teenusepakkuja kehtestab oma teenuste ulatuses iseseivalt teenustingimused, isikuandmete töötlemise põhimõtted ning privaatsuspoliitika.
 44. Teenusepakkuja vastutab StateOS platvormi eesmärgipärase kasutamise eest ning hoidub kahjustamast kasutajate, riigi ja kolmandate isikute huve. Teenusepakkuja järgib talle lepinguga pandud kohustusi ning tegutseb vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 45. Kui teenusepakkuja on avastanud StateOS kasutamise käigus asjaolu mistahes osapoolte huvide kahjustamiseks või tal on tekkinud kahtlus sellise asjaolu tekkimise võimalikkusest, on ta kohustatud viivitamatult teavitama sellest haldajat aadressil help@stateos.com või internetis aadressil www.stateos.com.
 46. StateOS mitte-eesmärgipärane kasutamine, valeandmete esitamine või mistahes muu tegevus, mille eesmärk on kahjustada haldaja ja/või kasutaja huve või häirida lahenduse toimimist ja/või on vastuolus kehtivate õigusaktidega, käsitletakse õigusrikkumisena. Haldajal on õigus peatada teenusepakkuja ligipääs StateOS’ile, kui rikkumine on toimunud või tegemist on rikkumise ennetamisega.
 47. Teenusepakkujal on õigus taganeda teenuste pakkumisest avaldades selleks tahet haldaja kodulehel või saates selleks digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile help@stateos.com. Teenusepakkuja õigused StateOS keskkonna kasutamiseks peatatakse ning teenusepakkujaga seonduv informatsioon arhiveeritakse.
 48. Haldaja vastutus
 49. Haldaja kinnitab, et järgib StateOS kasutamise tüüptingimusi, isikuandmete töötlemise ning privaatsuspoliitikat.
 50. Eesti X-Tee kasutamise ning tarbimisega seotud probleemide lahendamisega X-Tee haldajaga suhtlemisel tegeleb StateOS kasutajate ja teenusepakkujate eest haldaja.
 51. Haldaja teeb endast parima, et StateOS lahendus järgiks seadusi ja häid tavasid ning oleks mugav, turvaline ja personaalne.
 52. Haldaja ei vastuta kasutaja või teenusepakkuja ees võimalike teenuse kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamata jäänud tulu eest.
 53. Autoriõigused
 54. Autoriõigused kuuluvad teabe allikaks olevale isikule (autorile) järgmiste piirangutega:
  1. lubatud on süvaviitamine kõigile StateOS materjalidele ja teenustele; süvaviite esitamisel ebaõiges kontekstis on halduril ja autoril õigus nõuda viida eemaldamist või konteksti muutmist.
  2. lubatud on StateOS teabe osaline ja täielik reprodutseerimine, kui on tagatud teabe kaasajastamine ja teabe esitamine StateOS sisuhalduri ja autori aktsepteeritud kontekstis.
 55. StateOS kasutamise tüüptingimuste, isikuandmete töötlemise- ning privaatsuspoliitika rakendamine
 56. Tüüptingimused on kinnitanud haldaja 01.01.2021 ja tehtud kasutajale kättesaadavaks aadressil https://wwww.stateos.com ning rakenduse vahendusel.
 57. Tingimuste uuendamisest teavitatakse kasutajaid vähemalt ühe nädalase etteteatamise ajaga.
 58. Kuniks teenuste vahendamisel kasutatakse Eesti X-teed:
  1. on käesolev dokument haldaja vahenduspoliitika Vabariigi Valitsuse määruse nr 105 "Infosüsteemide andmevahetuskiht" §13 lg 1 mõistes